Ubezpieczenia Transportowe

Ubezpieczenie Kabotażu

W roku 2009 polskim przewoźnikom udostępniono możliwości wykonywania przewozów wewnątrzkrajowych poza granicami Polski (kabotaż). Ważne jest, aby wiedzieć, że w przypadku przewozów kabotażowych nie obowiązuje konwencja CMR, lecz odpowiednie, obowiązujące na terytorium danego państwa lokalne prawo przewozowe.

Przykładem może być transport wykonywany przez przewoźnika polskiego np na terenie Niemiec (np Hamburg -Berlin).
Wykonywanie przewozów kabotażowych w Niemczech reguluje "Drugie Rozporządzenie zmieniające Rozporządzenie o transgranicznym transporcie towarowych i transporcie kabotażowym" z 05.05.2008.

Zgodnie z ww. przepisami polskie przedsiębiorstwo transportu towarowego, które posiada licencję wspólnotową i nie ma siedziby ani oddziału w Niemczech, może od 01.05.2009 po zakończeniu przewozu transgranicznego (międzynarodowego) do Niemiec, po pierwszym częściowym lub całkowitym rozładunku, wykonać max. trzy przewozy kabotażowe tym samym pojazdem. Ostatni rozładunek, przed opuszczeniem Niemiec, musi nastąpić w ciągu 7 dni od pierwszego częściowego lub całkowitego rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego.

Przewoźnik wykonujący przewozy kabotażowe zobowiązany jest do posiadania w trakcie wykonywania przewozu dokumentów potwierdzających transport transgraniczny (np. list przewozowy CMR) i każdy realizowany przewóz kabotażowy. Dokumentacja ta musi zawierać następujące dane:

1. nazwisko, adres, podpis nadawcy
2. nazwisko, adres, podpis przedsiębiorstwa transportu towarowego
3. nazwisko, adres, podpis odbiorcy, jak również po dokonanym rozładunku podpis odbiorcy i datę rozładunku
4. miejsce i datę przejęcia towaru, jak również adres miejsca rozładunku
5. zwyczajowy opis rodzaju towaru i jego opakowania
6. wagę brutto towaru lub inne dane dotyczące ilości towaru
7. numery rejestracyjne pojazdu lub naczepy.

Powyższe winno zostać przedłożone w postaci odpowiedniej dokumentacji przewozowej w formie pisemnej. Dopuszczalna jest również forma elektroniczna.

Wymogi dotyczące ubezpieczeń OC przewoźnika w ramach przewozów kabotażowych na terenie Niemiec.

Zgodnie z §7a, pkt.1 i 2 niemieckiej Ustawy o Towarowym Transporcie Samochodowym (Güterkraftverkehrsgesetz) przedsiębiorstwa transportowe wykonujące przewozy na terenie Niemiec zobowiązane są do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, obejmującego szkody wynikające z uszkodzenia/zniszczenia towaru i opóźnienia dostawy, a suma ubezpieczenia na każde zdarzenie winna wynosić min. 600.000 euro.

Obowiązek posiadania ubezpieczenia obejmuje zarówno przewoźników krajowych, jak i zagranicznych.

W przypadku ubezpieczenia zawartego poza RFN konieczne jest posiadanie podczas przewozu i udostępnienie na żądanie w razie kontroli zaświadczenia od ubezpieczyciela (w j.niemieckim bądź jego uwierzytelnionego tłumaczenia na j.niemiecki) potwierdzającego, że ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające z uszkodzenia/zniszczenia towaru i opóźnienia dostawy, a suma ubezpieczenia na każde zdarzenie wynosi min. 600.000 euro.

Kierowca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie dokumentów osobom upoważnionym do kontroli.

wróć do góry


ubezpieczenia ładunku
formularz wyceny
ubezpieczenia transportowe