Ubezpieczenie Cargo

Ubezpieczenie mienia w transporcie lądowym, morskim i lotniczym zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w towarze. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu wraz z czynnościami przeładunkowymi, załadunkowymi, wyładunkowymi oraz przejściowym składowaniem. Obowiązek ubezpieczenia ładunku wynika z handlowych reguł INCOTERMS stanowiących bazę handlu międzynarodowego, które między innymi określają odpowiedzialność za ubezpieczenie towaru.

Bazą ubezpieczeń są Instytutowe Klauzule Ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli CARGO tzw. Institute Cargo Clauses A,B,C, z 1.01.09.

Opis Klauzul najbardziej popularnych i stosowanych w handlu międzynarodowym

ICC (A) - ubezpieczenie w systemie all risks, tzn od wszystkich ryzyk [najszerszy zakres ubezpieczenia].

ICC (B) - zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka nazwane:

- kolizja statku,
- zatonięcie statku,
- wyrzucenie za burtę (jako poświęcenie),
- zmycie ładunku z pokładu,
- załadunek kontenera,
- rozładunek kontenera,
- wejście statku na mieliznę,
- ratownictwo morskie,
- rozliczenia awarii wspólnej,
- przedostanie się wody do ładowni statku,
- pożar,
- wybuch,
- trzęsienie ziemi,
- wybuch wulkanu,
- uderzenie pioruna

ICC (C) - zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka nazwane [najwęższy zakres ubezpieczenia]:

- kolizja statku,
- zatonięcie statku,
- wyrzucenie za burtę (jako poświęcenie),
- zmycie z pokładu,
- wyładunek kontenera
- wejście statku na mieliznę,
- ratownictwo morskie,
- pożar,
- wybuch,
- rozliczenie awarii wspólnej.
 
W praktyce statystyki wypadków przedstawiają się następująco:

najwięcej w zeszłym roku odnotowano rozliczeń Awarii Wspólnej
[nie trzeba mieć uszkodzonego ładunku aby ponieść dodatkowe koszty związane z transportem]. Koszty Awarii Wspólnej rozliczane są procentowo od wartości ładunku i zawierają się w przedziale od 5% do 40%. Awaria Wspólna ogłaszana jest przez armatora statku w wyniku jakiegoś zdarzenia np. wejście na mieliznę, pożar itd. Do rozliczeń AW powoływana jest osoba bezstronna [Diszpascher]. Osoba ta powołuje strony biorące udział w transporcie, czyli CASCO statku, OC Armatora, CARGO ładunek. Określa procentową odpowiedzialność i wzywa do dokonania opłaty. Jeżeli mamy ubezpieczenie to sprawą zajmuje się bezwarunkowo Ubezpieczyciel za pośrednictwem naszego przedstawiciela ds. ubezpieczeń [w praktyce ładunek zwolniony jest po kilku dniach], jeżeli nie posiadamy ubezpieczenia to strona ładunku musi złożyć deklarację in blanco ze swojego banku o pokryciu każdej kwoty określonej przez Diszpaschera [w praktyce zwolnienie następuje po kilku tygodniach].

uszkodzenia ze względu na właściwości naturalne ładunku
- dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć oryzyko wynikające ze specyfiki towaru np. połamania, potłuczenia, peknięcia, zamoczenia, zgnicia towaru, zepsucia itp. Jest to bardzo ważne rozszerzenie ze względu na  specyfikę powstania szkody. Najczęściej podczas transportu morskiego dochodzi do wielu szkód wewnątrz kontenera, o których dowiadujemy się podczas wyładunku lub podczas rewizji celnej czy sanitarnej. Samo ubezpieczenie ładunku na ICC (A) nie obejmuje uszkodzeń powstałych wewnatrz kontenera, stąd tak bardzo ważne rozszerzenie na które zwracam szczególną uwagę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest bezwzględna za powstałą szkodę.

- uszkodzenie ze względu na adhezję pary wodnej 
- najczęściej występujące szkody wynikłe z różnic temperatur pomiędzy portem załadunku, a wyładunku. Towar załadowany przy temperaturze np. 15 stopni należycie zapakowany i zaształowany podczas transportu morskiego zaczyna oodawać ciepło. W wyniku całego procesu ciepło zaczyna się skraplać i powstaje woda, która zaczyna odddziaływać na przewożony ładunek. Po zakończonym transporcie po otwarciu kontenera okazuje się, że kartony są całe mokre, a ładunek skorodowany, spleśniały, zmurszony, zgniły itp. Tylko dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia daje gwarancję pokrycia poniesionych strat.

pożar ładunku,
- uszkodzenia podczas czynności załadunkowo - wyładunkowych w porcie.

wróć do góry

Warunki ubezpieczenia cargo

transport morski/lądowy
* Institute Cargo Clauses [A] 1.1.09
* Institute Cargo Clauses [B] 1.1.09
* Institute Cargo Clauses [C] 1.1.09
* Instittue War Clauses 1.1.09
* Instittue Strikes Clauses 1.1.09
* Instittue Replacement Clauses 1.1.34
 
transport lotniczy
* Institute Cargo Clauses [AIR] [Excluding By Poast] 1.1.09
* Instittue War Clauses [AIR] 1.1.09
* Instittue Strikes Clauses [AIR] 1.1.09
 
transport specjalistyczny/branżowy
* Institute Bulk Oil Clauses 1.2.83
* Instittue FOSFA Trades Clauses [A,B,C]
* Institute Frozen Food Clauses A
* Instittue Frozen Food Clauses C
* Instittue Frozen Meat Clauses A
* Instittue Frozen Meat Clauses C
* Instittue Timber Trade Federation Clauses
 
Dodatkowo do w/w kaluzul obowiązują obligatoryjnie następujące klauzule:
*Radioactive Contamination Exclusion Cargo Clause

wróć do góry

Akty prawne ubezpieczenia cargo


*prawo przewozowe,
*konwencja CMR,
*ustawa o transporcie drogowym,
*rozporządzenie MTiGM w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych,
*reguły Hasko-Visby

- ryzyka transportowe

*ryzyka transportowe

Ubezpieczenie do licencji transportowej

Wymagane ubezpieczenie do wykazania zdolności finansowej przy zarobkowym wykonywaniu transportu drogowego.

Licencja na transport
Od 04 grudnia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1071/2009 z dnia 21 października 2006 wprowadzające ujednolicone zasady dostępu do zawodu dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w postaci, m.in. ubezpieczenia na pierwszy pojazd w kwocie 9000 EUR i każdy następny w kwocie 5000 EUR.
Dla kogo?
Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych/przedsiebiorców którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.
Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art.7 pkt.1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)1071/2009 z dnia 21 października 2009 i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładne dane firmy oraz liczbę pojazdów, którymi wykonuje działalność gospodarczą.

wróć do góry

Ubezpieczenie Ładunków w Transporcie Drogowym

Ze względu na wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia w limicie odpowiedzialności przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z konwencją CMR przygotowaliśmy dla Państwa program ubezpieczenia cargo, który zabezpieczy interes Państwa firmy.

Zgodnie z zapisami konwencji CMR:

Artykuł 17
Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy.

Artykuł 23.3
Zgodnie z artykułem 23 Konwencji CMR przewoźnik ograniczony jest odpowiedzialnością.
Jeżeli na podstawie postanowień niniejszej Konwencji przewoźników obowiązany jest zapłacić odszkodowanie za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru, odszkodowanie to oblicza się według wartości towaru w miejscu i w okresie przyjęcia go do przewozu.
Wartość określa się według oceny giełdowej lub w razie jej braku według bieżącej ceny rynkowej, a w braku jednej i drugiej, według zwykłej wartości towarów tego samego rodzaju i jakości.
Odszkodowanie nie może jednak przekraczać 25 franków za kilogram brakującej wagi brutto. Za frank uważa się złoty frank, wagi 10/31 grama o próbie 0,900.

W praktyce przewoźnik odpowiada do 35 PLN za kilogram wagi brutto przewożonego ładunku, a nie do sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Tak więc przewoźników za każdym razem odpowiada do innej wartości.

W celu sprawdzenia limitu odpowiedzialności przewoźnika należy wagę przewożonego ładunku pomnożyć przez 35 PLN np. 5.000 kg x 35 PLN = 175.000 PLN [jest to górna granica odpowiedzialności przewoźnika].
Ograniczenia OC przewoźnika wpływają niekorzystnie w przypadku kiedy dojdzie do szkody ze względu na przeliczenia limitu odpowiedzialności jak wyżej.

W celu uzupełnienia odpowiedzialności powstał produkt CARGO, który pozwala na zachowanie pełnej odpowiedzialności za ładunek.

PROGRAM CARGO

ICC (A) – All Risks na bazie klauzul ubezpieczycieli londyńskich
Załadunek
Rozładunek
Przeładunek
Wojna + Strajk

Uszkodzenia ze względu na właściwości naturalne ładunku – dodatkowo zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko wynikające ze specyfikacji towaru np. połamania, potłuczenia, pęknięcia, zamoczenia, zginięcia towaru, zepsucia itp.  Jest to bardzo ważne rozszerzenie ze względu na specyfikę powstawania szkody. Najczęściej podczas transportu morskiego dochodzi do wielu szkód wewnątrz kontenera, o których dowiadujemy się podczas wyładunku lub podczas rewizji celnej czy sanitarnej. Samo ubezpieczenie ładunku ICC (A) nie obejmuje uszkodzeń powstałych wewnątrz kontenera, stąd tak bardzo ważne rozszerzenie na które zwracamy szczególną uwagę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest bezwzględna za powstałą szkodę.
Uszkodzenie ze względu na adhezję pary wodnej – najczęściej występują szkody wynikłe z różnic temperatur pomiędzy portem załadunku, a wyładunku. Towar załadowany przy temperaturze np. 15 stopni należycie zapakowany i zasztauowany podczas transportu morskiego zaczyna oddawać ciepło. W wyniku całego procesu ciepło zaczyna się skraplać i powstaje woda, która zaczyna oddziaływać na przewożony ładunek. Po zakończonym transporcie po otwarciu kontenera okazuje się, że kartony są mokre, a ładunek skorodowany, spleśniały, zmurszały, zgniły itp. Tylko dodatkowe rozszerzenia ubezpieczenia daje gwarancję pokrycia poniesionych strat.

Brak klauzuli klasyfikacyjnej w odniesieniu do wieku statku,

Brak udziału własnego w szkodzie,

Zakres terytorialny: Cały Świat

wróć do góry

Ubezpieczenie Ładunków w Transporcie Kolejowym

Podstawą prawną międzynarodowych przewozów kolejowych jest Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami COTIF podpisana w 1980 roku. COTIF określa jednolity system prawny w zakresie przewozu osób, towarów, zasad użytkowania wagonów i infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej. Reguluje także organizację przewozów kolejami, towarów niebezpiecznych. Jest istotnym dokumentem regulującym współpracę w dziedzinie międzynarodowej komunikacji kolejowej. W obecnym brzmieniu Konwencja COTIF obowiązuje od 1 lipca 2006 roku.

Zgodnie z zapisami konwencji COTIF/CIM przewoźnik kolejowy odpowiada do 17 SDR za kg masy brutto przewożonego ładunku, a nie do sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

W celu uzupełnienia odpowiedzialności produktu CARGO, który pozwala na zachowanie pełnej odpowiedzialności za ładunek.

PROGRAM CARGO

ICC (A) – All Risks na bazie klauzul ubezpieczycieli londyńskich
Załadunek
Rozładunek
Przeładunek
Wojna + Strajk

Uszkodzenia ze względu na właściwości naturalne ładunku – dodatkowo zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko wynikające ze specyfikacji towaru np. połamania, potłuczenia, pęknięcia, zamoczenia, zginięcia towaru, zepsucia itp.  Jest to bardzo ważne rozszerzenie ze względu na specyfikę powstawania szkody. Najczęściej podczas transportu morskiego dochodzi do wielu szkód wewnątrz kontenera, o których dowiadujemy się podczas wyładunku lub podczas rewizji celnej czy sanitarnej. Samo ubezpieczenie ładunku ICC (A) nie obejmuje uszkodzeń powstałych wewnątrz kontenera, stąd tak bardzo ważne rozszerzenie na które zwracamy szczególną uwagę. Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest bezwzględna za powstałą szkodę.
Uszkodzenie ze względu na adhezję pary wodnej – najczęściej występują szkody wynikłe z różnic temperatur pomiędzy portem załadunku, a wyładunku. Towar załadowany przy temperaturze np. 15 stopni należycie zapakowany i zasztauowany podczas transportu morskiego zaczyna oddawać ciepło. W wyniku całego procesu ciepło zaczyna się skraplać i powstaje woda, która zaczyna oddziaływać na przewożony ładunek. Po zakończonym transporcie po otwarciu kontenera okazuje się, że kartony są mokre, a ładunek skorodowany, spleśniały, zmurszały, zgniły itp. Tylko dodatkowe rozszerzenia ubezpieczenia daje gwarancję pokrycia poniesionych strat.

Brak klauzuli klasyfikacyjnej w odniesieniu do wieku statku,

Brak udziału własnego w szkodzie,

Zakres terytorialny: Cały Świat

wróć do góry

Ubezpieczenie Ładunków w Transporcie Lotniczym

Podstawą prawną międzynarodowych przewozów lotniczych jest Konwencja Warszawska z 1929 roku i Protokół Montrealski z 1957 roku.

Odpowiedzialność kwotowa przewoźnika lotniczego uregulowana w konwencji wynosi 17 SDR za kilogram wagi brutto ładunku.

Ze względu na wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia w limicie odpowiedzialności przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z Konwencją Warszawską przygotowaliśmy dla Państwa program ubezpieczenia cargo:

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszystkie ładunki przewożone drogą lotniczą, na podstawie stosownej dokumentacji przewozowej.

Suma ubezpieczenia
Wysokość sum ubezpieczenia określana jest według rzeczywistej wartości ładunku w czasie i miejscu załadunku, określona na fakturze, powiększona o 10%, opcjonalnie powiększona o koszty związane z przewozem – jeśli ich koszty ponosi Ubezpieczony.

Okres ubezpieczenia

Ubezpieczenia rozpoczyna się w z chwilą, kiedy towary opuszczają magazyn lub miejsce składowania w miejscu wymienionym w konosamencie jako miejsce rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu i kończy się z chwilą dostarczenia do magazynu  lub miejsca składowania odbiorców lub innego końcowego magazynu lub miejsca składowania w miejscu przeznaczenia.

wróć do góry

Ubezpieczenie Ładunków w Transporcie Morskim:

Podstawą prawną międzynarodowych przewozów morskich są tzw. Reguły Hasko-Visbijskie.
Zgodnie z Regułami Haskimi ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika morskiego wynosi sumę wynikającą z pomnożenia 666,67 SDR przez ilość sztuk ładunku lub 2 SDR przez ilość kilogramów wagi brutto ( wybiera się ę sumę która jest większa). W niektórych krajach, gdzie nie mają zastosowania Reguły Haskie np. USA kwota odpowiedzialności wynosi 500 USD za sztukę lub jednostkę frachtową. Odpowiedzialność przewoźnika morskiego opisują także Reguły Hamburskie  z 1978 roku.

Ze względu na wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia w limicie odpowiedzialności przewoźnika w ruchu międzynarodowym zgodnie z Regułami Hasko – Visbijskimi przygotowaliśmy dla Państwa program ubezpieczenia cargo, który eliminuje wyłączenia zawarte w przepisach”

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszystkie ładunki przewożone drogą morską, na podstawie stosownej dokumentacji przewozowej.

Suma ubezpieczenia
Wysokość sumy ubezpieczenia określana jest według rzeczywistej wartości  ładunku w czasie i miejscu załadunku, określona na fakturze, powiększona o 10%, opcjonalnie powiększona o koszty związane z przewozem – jeśli ich koszty ponosi Ubezpieczony.

Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą, kiedy towary opuszczają magazyn lub miejsce składowania w miejscu wymienionym w konosamencie jako miejsce rozpoczęcia przewozu, biegnie podczas zwykłego przebiegu przewozu i kończy się z chwilą dostarczenia do magazynu lub miejsca składowania odbiorców lub innego końcowego magazynu lub miejsca składowania w miejscu przeznaczenia.

wróć do góry


ubezpieczenia ładunku
formularz wyceny
ubezpieczenia transportowe